‏نمایش پست‌ها با برچسب نمک های فسفونات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نمک های فسفونات. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۰-۰۴-۲۶

TopShimi Inc.

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا  - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

  Hepta sodium salt of Diethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid) (DTPMP.Na7)  Properties and Usage:  DTPMP.Na7 is a scale inhibi...

TopShimi Inc.

نمک سدیمی تری اتیلن تترا آمین هگزا متیلن فسفونیک اسید TETHMP.NA

نمک سدیمی تری اتیلن تترا آمین هگزا متیلن فسفونیک اسید TETHMP.NA

 Sodium salt of Triethylene Tetramine Hexmethylene Phosphonate (TETHMP.Na)  Properties:   TETHMP has strong properties of scale and corrosio...

TopShimi Inc.

نمک پنج سدیمی اتیلن دی آمین تترا  - متیلن فسفونیک اسید EDTMPA.NA5

نمک پنج سدیمی اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید EDTMPA.NA5

 Penta sodium salt of Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) (EDTMP.Na5)   Properties and Usage:   EDTMP.Na5 is a neutral produ...

TopShimi Inc.

نمک پتاسیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.K2

نمک پتاسیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.K2

 Potassium salt of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP.K2)  Properties and Usage:  HEDP.K2 is the potassium salt of HEDP, HEDP....

TopShimi Inc.

نمک دو سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA2

نمک دو سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA2

 Disodium salt of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP.Na2)  Properties:  HEDP.Na2 is an organophosphonic acid corrosion inhibi...

TopShimi Inc.

نمک چهار سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA4

نمک چهار سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA4

 Tetra sodium salt of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP.Na4)  Properties and Usage:    HEDP.Na4 is the sodium salt of HEDP, ...

TopShimi Inc.

نمک دو سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA2

نمک دو سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA2

 Disodium salt of Diethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)  (DTPMP.Na2)  Properties and Usage:  DTPMP.Na2 is a scale inhibitor,...

TopShimi Inc.

نمک پنج سدیمی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP.NA5

نمک پنج سدیمی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP.NA5

 Penta sodium salt of Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP.Na5)  Properties:  ATMP.Na5 is the salt of ATMP, it can inhibit calcium carb...

TopShimi Inc.

نمک چهار سدیمی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP.NA4

نمک چهار سدیمی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP.NA4

  Tetra sodium salt of Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP.Na4)  Properties:  ATMP.Na4 is the salt of ATMP, it can inhibit the scale f...