استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

 استاندارد سازی محلول های شیمیایی:

محلول استاندارد محلول هایی هستند که از نظر غلظت،غلظت آنها به طور دقیقی اندازه گیری شده است.برای سنجش دقیق نرمالیته ی یک محلول آنها را به وسیله ی یک محلول که از قبل نرمالیته ی آنها تعیین شده و استاندارد اولیه شده است استفاده می کنیم. برای تهیه محلول استاندارد اولیه میزان مشخصی از محلول های با غلظت معین را به وسیله ی ترازو وزن می کنیم و آن را به حجم می رسانیم.

باید توجه داشت که برای تهیه یک محلول با استاندارد اولیه باید به نکات زیر توجه کرد:

۱ .ماده ی ما درجه خلوص بالایی داشته باشد.

۲ .ماده ی مورد نظر در برابر هوا پایدار باشد و قابلیت جذب CO2 را نداشته باشد.

۳ .از نظر اکی والان گرم دارای اکی والان گرم بالایی باشد.

محلول هایی مانند سود که ویژگی های بالا را ندارند به صورتی که در بند اول ذکر شده استاندارد می شوند.در زیر روش هایی از استاندارد کردن چند محلول شیمیایی آمده است:

استاندارد کردن اسید کلریدریک ۲/۰ مولار :

ابتدا در یک ارلن حدود ۲/۰ گرم کربنات سدیم بریزید و در حدود ۲۰ یا ۳۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید. سپس چند قطره از شناساگر سبز برموکرزول در ارلن بریزید. بورت را از اسید کلریدریکی که باید استاندارد شود و غلظت حدودی آن ۲/۰ است پر کرده و تیتراسیون را شروع کنید تا وقتی رنگ محلول از آبی به سبز تغییر یابد. سپس ۲ الی ۳ دقیقه ارلن را بجوشانید. مشاهده میکنید که رنگ محلول دوباره آبی خواهد شد. تیتر را ادامه دهید تا دوباره رنگ محلول سبز شود که این نقطه پایانی تیتراسیون است.شاید این سوال به وجود بیاید که علت جوشاندن محلول چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید معادله واکنشی که انجام میشود را نوشت. وقتی اسید با کربنات واکنش نشان میدهد محصولاتی که تولید میکند اسید کربنیک و نمک است. میدانیم که شناساگر سبز برموکرزول در محیط اسیدی سبز میشود. رنگ سبز اولیه که دیده میشود ناشی از تشکیل اسید کربنیک است و به نقطه پایانی تیتراسیون مربوط نمیشود. پس محلول را می جوشانیم تا این اسید به آب و دی اکسید کربن تجزیه شود.

استاندارد کردن محلول نیترات نقره ۰۱۱۱/۰ نرمال:

ابتدا به میزان ۳۹۳/۲ گرم از نیترات نقرا را در آب مقطر حل می کنیم و در بالن به حجم ۱۰۰۰سی سی می رسانیم.برای استاندارد کردن این محلول از محلول کلرید سدیم ۰۱۱۱/۰ نرمال استفاده می کنیم.یک میلی لیتر محلول نیترات نقره تقریبا ۵/۰ گرم clاست. برای این کار دقیقا ۲۰ میلی لیتر کلراید سدیم ۰۱۱۱/۰ نرمابل را داخل ارلن ریخته و ۱ میلی لیتر از معرف کرومات پتاسیم به آن اضافه می کنیم ،محلول نیترات نقره را داخل بورت می ریزیم و عمل تیتراسیون را انجام می دهیم تا نقطه پایانی زرد متمایل به صورتی یکنواخت فرا برسد.

استاندارد کردن نیترات نقره ۱/۰ نرمال :

۱۰۰ میلی گرم سدیم کلراید خالص که قبلا در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت خشک شده است را به یک بشر ۱۵۰ میلی ریخته و ۵ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید.سپس ۵ میلی لیتر استیک اسید غلیظ اضافه کنید. در ادامه ۵۰ میلی لیتر متانل و ۵/۰ میلی لیتر شناساگر Y Eosin به محلول اضافه کنید. محلول را هم بزنید(ترجیحا با مگنت استیرر) و با نیترات نقره تیتر کرده و نرمالیته آن را محاسبه کنید.

توضیح: برای ساختن شناساگر Y Eosin میتوانید ۵۰ میلی گرم از آنرا در ۱۰ میلی لیتر آب حل کنید.

استاندارد کردن پتاسیم هیدروکساید ۱ نرمال:

۵ گرم پتاسیم بی فتالات را که قبال در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت حرارت دیده است را در ۵۵ میلی لیتر آب مقطر تازه حل کنید. سپس ۲ قطره فنل فتالئین اضافه کنید و تا ظهور رنگ صورتی تیتر کنید. هر ۲/۲۰۱ میلی گرم پتاسیم بی فتالات با ۱ میلی لیتر از پتاسیم هیدروکساید ۱ نرمال هم ارز است.

توضیح: روش استاندارد کردن سدیم هیدروکساید ۱ نرمال هم مشابه روش فوق است.

استاندارد کردن پرمنگنات پتاسیم ۱/۰ نرمال:

در ابتدا ۲۰۰ میلی گرم سدیم اگزالاتی که قبال در دمای۱۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت در آون حرارت دیده است را وزن کرده و در ۲۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید. سپس ۵ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه کنید و تا ۰۰ الی ۰۵ درجه سانتیگراد حرارت دهید. توصیه میشود که دما بالاتر از ۰۵ درجه نرسد. در نهایت تمام این محلول را با پرمنگنات پتاسیم مورد نظر تیتر کنید. لازم به ذکر است که دمای محلول در طی تیتراسیون نباید به کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد برسد. برای محاسبه نرمالیته باید بدانید که هر ۵/۳ میلی گرم سدیم اگزالات با یک میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم دقیقا ۱/۰ نرمال هم ارز است.

استاندارد کردن پتاسیم دی کرومات ۱/۰ نرمال:

۲۵ میلی لیتر از محلول را به یک ارلن درب دار ۵۰۰ سی سی ریخته و ۲ گرم یدید پتاسیم به آن افزوده و با ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر آنرا رقیق کنید. ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن افزوده و به مدت ۱۰ دقیقه آنرا در یک جای تاریک قرار دهید. سپس آن را با سدیم تیوسولفات ۱/۰ نرمال تیتر کنید. در نزدیکی نقطه اکی والان ۳ میلی لیتر معرف نشاسته به آن اضافه کرده و تا بیرنگ شدن کامل محلول تیتر را ادامه دهید.

استاندارد کردن محلول Iodine 0/1 نرمال :

۲۵ میلی لیتر از محلول ید ۱/۰ نرمال را به یک ارلن ۲۵۰ سی سی منتقل کنید و تا حجم ۱۰۰ میلی لیتر با آب رقیق کنید. یک میلی لیتر اسید کلریدریک ۱ نرمال به آن بیفزایید و به آرامی هم بزنید تا مخلوط گردد. سپس با سدیم تیوسولفات ۱/۰ تیتر کنید. هر وقت رنگ محلول زرد کمرنگ شد به آن ۲ میلی لیتر شناساگر نشاسته به آن اضافه کرده و تا بی رنگ شدن کامل محلول تیتر را ادامه دهید. توجه نمایید که محلول ید باید در شیشه های تیره و درب دار نگهداری شود.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

ایزوبوتانول – Isobutanol