مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

 دمولسیفایرها دسته ای از مواد فعال سطحی هستند که برای کمک به شکستن امولسیون آب در نفت به کار می روند. از مواد دمولسیفایر به طور عمده در فراورش نفت خام که معمولاً همراه با مقادیر زیادی آب شور (آب تشکیل) می باشد، استفاده می شود. آب و نمک که به واسطه حضور آب و امولسیون به همراه نفت هستند، باعث خوردگی و رسوب در فرایندهای پالایشگاهی می  گردند، لذا حذف این ترکیبات به کمک مواد دمولسیفایر قبل از انتقال نفت به پالایشگاه ها و همچنین جهت صادرات،لازم می باشد.


دمولسیفایر محلول در نفت


این محصول به منظور جداسازی آب تشکیلی از امولسیون نفت خام استفاده می شود. آب و نمک که به واسطه حضور آب و امولسیون به همراه نفت هستند، باعث خوردگی و رسوب در فرایند های پالایشگاهی می گردند، لذا حذف این ترکیبات به کمک مواد دمولسیفایر قبل از انتقال نفت به پالایشگاه ها و همچنین جهت صادرات لازم می باشد. نفت خام در حوزه های مختلف نفتی با گستره وسیع از ویژگی های متفاوت وجود دارد، بدین منظور می توان دمولسیفایرهای محلول در نفت متفاوتی را به منظور حصول نتایج بهینه در دمولسیون سازی برای هر نوع ماده نفتی خام طراحی و پیشنهاد داد.دمولسیفایر محلول در آب


این نوع دمولسیفایر از انواع متنوعی از کوپلیمرهای اتوکسیله شده، رزین های فنولیک اتوکسیله شده، سورفاکتانت ها و الکل های محلول در آب می باشند.


دمولسیفایرهای محلول در آب دارای مزایای ذیل می  باشند:


۱٫ عدم ایجاد آلودگی در هنگام دورریز به محیط و امکان شستشوی راحت با آب در هر مکان.


۲٫ قیمت کمتر حلال های آبی نسبت به حلال های آلی نظیر تولوئن و زایلن و یا برش های نفتی مشابه آنها.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

ایزوبوتانول – Isobutanol