مواد شیمیایی باکتری کش – Biocide

مواد شیمیایی باکتری کش: 
مواد شیمیایی باکتری کش قادر به از بین بردن انواع جلبک ها، باکتری ها و میکروب های موجود در جریانهای فرایندی می باشد. بعضی از باکتریها از جمله SRB (باکتری کاهنده سولفور) باعث تشکیل جلبک در نفت خام می شوند که برای تجهیزات مضر می باشد. این باکتری ها روی سطح تجهیزات می چسبند و میزان کارایی آنها را کاهش می دهند. لذا از مواد شیمیایی باکتری کش برای افزایش میزان کارایی تجهیزات استفاده می گردد.


 باکتری کش نوع آمین


این محصول به منظور مقابله با باکتری های هوازی و نیز باکتری های کاهنده سولفات طراحی شده است. مقادیر عظیم آبی که در بخش های مختلف حوزه های نفتی مصرف می شود استعداد آلودگی به انواع باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها را دارد.  که این باکتری کش با کارایی بالا مانع از فعالیت مخرب باکتری های کاهش دهنده سولفات و باکتری های هوازی در سیستم آب تزریقی زیر سطحی در حوزه نفتی می شود.


باکتری کش نوع THPS

این محصول به منظور مقابله با باکتری های کاهنده سولفات طراحی و فورمولاسیون شده است. مقادیر عظیم آبی که در بخش های مختلف حوزه های نفتی مصرف می شود استعداد آلودگی به انواع باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها را دارد.  که این باکتری  کش با کارایی بالا مانع از فعالیت مخرب باکتری های کاهش دهنده سولفات و باکتری های هوازی در سیستم آب تزریقی زیر سطحی در حوزه نفتی می شود.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

ایزوبوتانول – Isobutanol

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7