مواد شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن – H2S Scavanger

 آلودگی نفت خام و گاز در اثر سولفید هیدروژن ‏موجب کاهش ارزش اقتصادی و افزایش هزینه های پالایش می شود. سولفید هیدروژن درصورت تنفس ‏به شدت سمی است. این ماده به آسانی از آب های آلوده آزاد شده و در شرایط تهویه نامناسب به سرعت ‏تجمع می یابد.


مهمترین مشکلات صنعتی در ارتباط با تولید سولفید هیدروژن پوسیدگی خطوط لوله و همین طور مخازن نفتی و نیز مسایل ایمنی و سلامت می باشد.جاذب سولفید هیدروژن


ماده تولیدی تاپ شیمی یک محلول آبی فعال است که به سهولت با سولفید هیدروژن موجود در نفت خام واکنش می دهد و آن را از نفت خام حذف می کند.


این ماده محلول در آب می  باشد و حاوی هیچگونه ماده ترکیب نیتروژن داری نیست که این امر باعث می  شود برخلاف سایر مواد مشابه محلول در نفت، سبب بالا رفتن نیتروژن موجود در نفت نشود و در نتیجه در فرآیندهای بعدی پالایش که از کاتالیزگر استفاده می شود مشکلی ایجاد نگردد.


این ماده زیست تخریب پذیر (Biodegradable) بوده و راه یافتن آن به محیط زیست آسیبی در پی ندارد.


این ماده علاوه برخاصیت جذب سولفید هیدروژن خصلت زیست کشی (BIOCIDE) نیز دارد اما برخلاف زیست کش های دیگر سرطان زا نمی باشد.


پس از واکنش این ماده با نفت محصول واکنش پایدار بوده و دیگر تبدیل به سولفید هیدروژن نمی شود.


محصول واکنش سولفید هیدروژن و این ماده رسوبی را از خود به جای نمی گذارد و وارد فاز آب گردیده و از طریق آب جدا شده از نفت یا گاز خارج می گردد.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

ایزوبوتانول – Isobutanol