تماس با ما

 تماس با ما …

آدرس ایمیل : allwebiran {at} gmail.com

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

پلی هیدریک الکل فسفات استر PAPE

نمک چهار سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA4

نمک پنج سدیمی اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید EDTMPA.NA5

هیدروکسی اتیل آمینو دی - متیلن فسفونیک اسید HEMPA

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP